Vyhledávání

POSLÁNÍ CENTRA ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNIK A TECHNOLOGIÍ

Posláním podnikatelského a vzdělávacího centra CETT je vytvoření kvalitního zázemí pro poskytování servisních činností v oblasti ekologického poradenství, osvěty a vzdělávání zejména v oblastech biologické likvidace odpadu, ochrany životního prostředí se zaměřením na půdu, systémy ekologického zemědělství, poradenství obcím, podnikatelům, zemědělcům, školám a studentům, dětem a rodičům a široké vřejnosti v EVVO otázkách.

Snahou společnosti ZERA, která je nositelem celé této myšlenky a zároveň majitelem a provozovatelem CETT, je především seznámit širokou laickou a dobrnou veřejnost včetně školských zařízení se současnou situací na území České republiky a doporučit jim možnosti řešení prostřednictvím přednášek a odborné součinnosti při řešení problémových otázek. K tomu má k dispozici celou řadu odborníků a špičkové laboratorní vybavení.

Mimo tyto aktivity spojené s ekologickým hospodařením, ochrannou přírody, přírodních zdrojů, odpadového hospodářství a úsporou energií v centru probíhá celá řada seminářů zaměřená na vzdělávání v oblasti efektivního podnikání, rekvalifikací, celoživotního vzdělávání, zdravého životního stylu, výukou zabývající se osvětou a znovuobnovením výroby za pomoci osvědčených a pomalu zanikajících starých řemesel, počítačových a jazykových kurzů.

DŮLEŽITOST ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Důležitost environmentální výchovy a osvěty dětí i dospělých spočívá v tom, že buduje a prohlubuje u dětí a dospělých specifické kompetence, které přispívají k odpovědnému chování, respektive k tomu, že jsou schopni vyhodnotit důsledky svého chování pro životní prostředí a tato schopnost pak vede k ovlivnění jejich rozhodování. To je však možné pouze za předpokladu, že mají potřebné znalosti o životním prostředí, dovednosti a postoje, které je tře neustále ukotvovat a rozvíjet.


DŮVODY DŮLEŽITOSTI ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
 • osvojení a ukotvení znalostí, dovedností a postojů v kontextu odpovědného přístupu k životnímu prostředí
 • zachování přírody, přírodních zdrojů a planety Země do budoucna
 • zachování kvality života

Naše služby

PRO FIRMY

Podnikatelům v zemědělství, firmám a institucím nabízíme vzdělávací programy zaměřené na využití nových technologií a poznatků (ochrana půdy, kompostování, nakládání s odpady atp.) v praxi.

Zjistit více >

PRO ŠKOLY

Vzdělávací centrum CETT v rámci environmentální osvěty nabízí pro MŠ, ZŠ a jiné organizované skupiny dětí edukační programy.

Zjistit více >

PRO VEŘEJNOST

V rámci edukačních a osvětových programů v environmentální oblasti pro širokou laickou veřejnost nabízíme přednášky a programy.

Zjistit více >

REALIZOVANÉ AKCE

KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI

Prostorný konferenční sál s maximální kapacitou 120 osob při divadelní uspořádání.

120 osob

Více...

Moderní školící místnost s maximální kapacitou 70 osob při divadelním uspořádání.

40 osob

Více...

Laboratoř je vybavená nejen laboratorními přístroji, ale i stoly a židlemi. Maximální kapacita je 40 osob při školním uspořádání.

40 osob

Více...

ZERA - ZEMĚDĚLSKÁ A EKOLOGICKÁ REGIONÁLNÍ AGENTURA, Z. S.
Posláním je prosazování ekologických principů v odpadovém hospodářství, zemědělství, ochrany a zvyšování kvality půdy.

Cílem všech aktivit a vynakládaného úsilí agentury ZERA je přispění k udržitelnému rozvoji krajiny a tím celého regionu. Ke konkrétnímu naplňování poslání a cíle agentura ZERA realizuje řadu vzdělávacích, popularizačních, výzkumných a osvětových projektů jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. ZERA drží krok s nejnovějšími poznatky, technikami a technologiemi ve svém oboru a patří ke špičkovým pracovištím v rámci České republiky. Dokládá to také to, že si vybudovala specifické know-how a poskytuje vysoce odborné služby pokrývající celou problematiku produkce a užití kompostu v zemědělské praxi pro zvýšení kvality půdy a podporu její původní biologické aktivity.

ZERA poskytuje:

 • metodickou podporu v oblasti provozu kompostáren
 • iniciuje transfer technologií pro podporu zemědělské praxe
 • podílí se na přípravě a realizaci projektů pro výstavbu kompostáren
 • realizuje řadu projektů z fondů EU, fondu Vysočiny či programů MZE
 • podporuje ji a spolupracuje s výzkumnými organizacemi, státní a veřejnou správou, neziskovými irganizacemi, univerzitami z České republiky a ze zahraničí (Bioforschung Austria, VŠB Ostrava, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělský výzkum, spol. s.r.o. Troubsko, VÚZT v.v.i., ÚKZUZ)
 • intenzivně se věnuje osvětové činnosti a práci s dětmi a mládeží.
ZERA je hrdým členem odborných institucí a profesních organizací:
 • vědecká rada VÚPT Troubsko
 • odborné komise Integrovaného systému nakládání s odpady pro Kraj Vysočina
 • Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií Rostliny pro budoucnost
 • Bioekonomický BIO HUB
 • KOMPAS -kompostářská asociace, z.s. Kompostářská asociace.
Více informací na www.zeraagency.eu.